Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

KURZŮ PLAVÁNÍ DĚTÍ

PLAVECKÉHO KLUBU PULEČEK

I.  OBECNÉ ZÁSADY
1) Kurzy plavání dětí s rodiči jsou určeny pro věkovou kategorii dětí ve věku 1 až 4 let. Děti jsou rozděleny do skupin v počtu 5-6 dětí.
2) Kurzy plavání starších dětí jsou určeny pro věkovou kategorii dětí ve věku 4 až 12 let. Děti jsou rozděleny do skupin dle plaveckých schopností v počtu do 4-6 dětí.
3) Kurzy plavání dětí rozšířené o výuku ABC a dýchacího přístroje jsou určeny pro věkovou kategorii dětí ve věku 5 až 12 let. Podmínkou jsou dostatečné plavecké schopnosti dítěte bez podpůrných pomůcek. Děti jsou rozděleny do skupin dle plaveckých schopností v počtu do 4 – 6 dětí.
4) Kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem kvalifikované instruktorky Plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku.
5) Metodika vedení kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů a odborných publikací.
6) Předmětem kurzu je metodická činnost s dětmi za přítomnosti, či bez přítomnosti rodičů ve vodě, při níž jsou respektovány všechny potřeby dítěte (teplota vody, délka pobytu ve vodě, čistota prostředí, momentální stav a nálada dítěte, apod.)
7) Kurzů se mohou zúčastnit pouze zdravé děti a rodiče. Do kurzu nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.
8) Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o účelu, metodice a organizaci kurzů, manipulaci s dětmi na suchu i ve vodě, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních.
9) Před každou lekcí instruktor ověřuje teplotu vody a vzduchu, aby odpovídala doporučeným limitům dle věku dětí, a seznámí s ní rodiče dětí.
10) Během lekce je s dítětem ve vodě přítomna pouze jedna dospělá osoba.
11) Doba pobytu ve vodě se přizpůsobuje věku a pokročilosti dítěte. U plavání dětí s rodiči ve věkové kategorii 1 až 4 let je kurz 30 min., u plavání starších dětí je délka kurzu 45 minut.

12) Součástí časového plánu každé lekce je 5 minut pobytu v prohřívací vaně.

13) V prostoru šaten je zakázano jíst a pít. Jedná se o součást hygienické smyčky bazénu. Šatní skříňky nejsou opatřeny žádným zamykáním. Za obsah skříněk nenese provozovatel odpovědnost. Klient může cenné věci dát do úschovy recepce, nebo si je vzít s sebou na bazén.

14) Každý plavecký kurz má definovanou dobu zahájení a ukončení kurzu s počtem lekcí.  Zamešká-li klient z jakéhokoliv důvodu lekci plavání, může si ji v průběhu daného kurzu nahradit podle podmínek rezervačního systému. Pokud klient nastupuje do následujícího plaveckého kurzu z pololetí do pololetí, lze mu převést nevychozené náhrady do nového poletí. Pokud klient do nového kurzu nenastupuje, nebo dojde v průběhu kurzu u provozovatele k zásahu vyšší moci, případné náhrady za lekce jsou stornovány a nenahrazují se. Náhrady nelze zpětně proplácet ani o ně snižovat počet lekcí následujícího kurzu.

II. HYGIENICKÉ ZÁSADY
1) Lekce probíhají v bazénu 10x5m s hloubkou 1,4 m s nepřetržitou cirkulací vody. Provozní teplota vody je 31-32oC. Výkon filtrační jednotky při plném provozu zajišťuje výměnu celého  objemu vody v bazénu během 2,7 hodiny. K prohřátí po lekci plavání slouží prohřívací vířivá vana o rozměru 1,9×1,9m s hloubkou 0,4 – 0,95m s nepřetržitou cirkulací vody. Provozní teplota vody je 38 oC. Výkon filtrační jednotky při plném provozu zajišťuje výměnu celého objemu vody v prohřívací vaně během 12 minut. Voda je filtrována DE náplavovými filtry s křemelinou s účinností filtrace 1µm. Dále je upraveno Ph vody a voda je sterilizována středotlakou UV lampou o výkonu 400W. Jako reziduum je dávkován Chlor. U prohřívací vany je ke sterilizaci použita nízkotlaká UV lampa 72W. Vlhkost vzduchu bazénové haly je technologicky udržována na 60%. Zařízení pro úpravu vody a vzduchu se nachází v technických místnostech veřejnosti nepřístupných.
2) Každý den po ukončení provozu jsou prostory bazénové haly, sprch, šaten a WC  dezinfikovány roztokem SAVA a pečlivě omyty čistou vodou. Voda v prohřívací vaně před zahájením lekcí prochází několikrát v celém objemu filtračním zařízením v plném provozním režimu. Dno i stěny bazénu jsou denně po ukončení provozu čištěny bazénovým robotem s filtračním košem 60 µm.
3) V Provozním režimu je sprchový okruh vody cirkulován s teplotou 40 oC. Po ukončení provozní doby bazénu je teplá voda ve sprchovém okruhu nahrazena studenou vodou a poté je cirkulace vypnuta. Jednou za týden, je v rámci sanitace sprchového okruhu zvýšena teplota cirkulované vody po dobu 10 minut na 60 oC a takto ohřátou vodou jsou propláchnuty i sprchové hlavice.
4) Ostatní prostory, ve kterých se budou rodiče s dětmi pohybovat, jsou denně důkladně čištěny běžnými mycími prostředky.
5) K dezinfekci pomůcek  je použit prostředek INCIDUR, který je svým složením vhodný i pro jiná exponovaná pracoviště (např. novorozenecká a kojenecká oddělení nemocnic) a je schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR a Hlavním hygienikem ČR. Jeho roztok je připraven dle doporučeného návodu.
6) Při případném znečištění vody dítětem je pobyt osob v bazénu přerušen do odstranění znečištění. O dokončení lekce rozhodne instruktor na základě doporučení technického personálu bazénu.
7) Rodič, nebo zodpovědný zástupce, doprovázející dítě do plaveckého klubu Puleček, nese plnou zodpovědnost za znečištění vody bazénu či prohřívací vany.
8) Do prostor bazénu je možné vstoupit pouze hygienickým uzlem šaten a sprch. Osoba vstupující do bazénové haly musí být osprchována a v koupacím úboru. Není přípustné vstupovat do bazénové haly v civilním oblečení. Ke sledování činnosti v bazénu slouží prosklená galerie návštěvnické haly.
9) Při výuce ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.
III. ORGANIZAČNÍ ZÁSADY
1) Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené (na základě vyplněné internetové přihlášky), které musí být doprovázené dospělou osobou.
2) Doprovod dítěte odpovídá za chování a bezpečnost dítěte ve všech prostorách, ve kterých kurz probíhá.
3) Doprovod dítěte předloží na recepci průkazku účastníka kurzu.
4) Lekce pravidelně probíhají v kurzech v daný den a hodinu, která je uvedené na průkazce.
5) Do areálu je nutné se dostavit cca 15 minut před začátkem vaší lekce. Doba aklimatizace po ukončení lekce je min. 15 minut. Tyto doby jsou doporučením a zejména dobu aklimatizace po plavání je dobré dodržet. K aklimatizaci slouží prostor herny.
6) V prostorách herny je zakázáno konzumovat potraviny a nápojehrozí znečištění herny. Za dodržování zákazu je zodpovědný doprovod dítěte.
7) Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení areálu, je tato dospělá osoba povinna uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.
8) Během kurzů budou kočárky nechávány v místnosti zádveří hned za vstupními dveřmi do objektu.
9) V nástupním prostoru chodby se příchozí zují a odloží obuv do botníku. Přes překročnou lavici následně vstupují bez obutí do čisté zóny recepce.
10) Příprava rodičů a dětí probíhá v prostorách rozdělených takto:  aklimatizační místnost – herna, WC, šatna, sprcha a bazénová hala. Součástí hygienického okruhu šaten a sprch je rovněž WC ke sprchám přilehlé.
11) V šatně se rodiče i děti vysvléknou,  přejdou do sprch, kde se každý účastník lekce před vstupem do bazénové haly a po použití WC osprchuje bez plavek a důkladně omyje mýdlem; má k dispozici vlastní osušku a ostatní základní hygienické potřeby pro sebe i své dítě.
12) Děti v kojeneckém věku musí mít před vstupem do bazénu těsné neoprenové či plenkové plavky, které je možné zakoupit na recepci. Tyto plenkové plavky jsou pouze na jedno použití.
13) Po provedení očisty ve sprchách přecházejí rodiče s dětmi do  místnosti s bazénem, kde vyčkají na pokyny instruktorky plavání. Následuje vstup do bazénu a vlastní lekce.
14) Při použití WC v průběhu lekce plavání je povinností se opět ve sprše osprchovat a důkladně omýt mýdlem.
15) Po ukončení lekce v bazénu rodiče děti prohřejí v prohřívací vaně. Následně je ve sprchách osprchují, osuší, zabezpečí proti nachlazení, zejména v oblasti lebeční a bederní. Děti jsou pokládány na podložky umístěné na přebalovacím pultu, případně na zemi. Doporučuje se děti osušit v prostorách sprch.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Provozní podmínky kurzů se řídí platnými právními předpisy, zejména: zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č.195/2005 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhláška č.238/2011 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, vyhláška č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let a další.
2) Návštěvní řád byl zpracován na základě dokumentů: Doporučené zásady pro pořádání kurzů “Plavání” kojenců a batolat (St.zdr.ú. 11/2001), vyhláška č.238/2011 Sb., hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
3) Tento návštěvní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzů. Seznámení s návštěvním řádem a souhlas s ním potvrzuje každý účastník při uhrazení kurzu plavání.
Plavecký klub Puleček

V Praze dne 1.10.2015